Uw dakinstallaties zijn onze zorg.
 
Ons gecertificeerde personeel houdt ze in topconditie.
Bel voor de mogelijkheden ico.phone
0321 - 325 444
hangstijger

Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging Werkmethode: Hangsteiger

Bron
:
Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties
Gepubliceerd
:
25 oktober 2012
Versie
:
28 januari 2014
Onderwerp: Minimale inhoud beoordeling toegangsweg naar een
gevelonderhoudsinstallaties
 
Inleiding:
Bij een keuring van een gevelonderhoudsinstallatie, welke invulling geeft aan §7.4a van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, wordt deze altijd op de volgende hoofdgroepen getoetst aan de
wettelijke eisen:
toegangsweg naar de installatie (waar men de publiek toegankelijke ruimte verlaat naar de
parkeerplaats)
veiligheidstechnische staat installatie (inclusief een eventueel extern aan te koppelen voeding)
veilig werken met de installatie op het dak en aan de gevel
Waarbij de leverancier van de gevelonderhoudsinstallatie via een dakplattegrond of gelijkwaardig in
de gebruikershandleiding duidelijk aangeeft, welke geveldelen met betreffende installatie bereikt
kunnen worden.
Afgifte van een keurmerk en/of certificaat door een deskundige volgt enkel wanneer aan de wettelijke
eisen van bovengenoemde hoofdgroepen is voldaan".
Keuringsinstanties zullen in de rapportage minimaal onderscheid maken in installatietechnische
punten en bouwkundige punten
In dit document treft u aan welke minimale eisen voor de toegangsweg zijn vastgelegd door de
keurende instanties
 
CVG-2012-10-25
 
© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudinstallaties.